Helsingborgarnas minnen av Oceanhamnen samlas in

Just nu pågår utvecklingen av ett hamn- och industriområde till den centrala och hållbara stadsdelen Oceanhamnen. Nu inleds ett arbete för att samla in helsingborgarnas berättelser och minnen från området. Genom att lyfta fram människors berättelser kan vi skapa ett nytt sätt att utveckla staden, som utgår från platsens karaktär och historia.

Bild från Oceanhamnen från när den byggdes under tidigt 1900-tal
Bild från Oceanhamnen från när den byggdes under tidigt 1900-tal.

Många platser och nya stadsdelar upplevs som kala och historielösa eftersom de har skapats mer utifrån trender och inspiration från andra städer än att istället utgå från platsens egen karaktär och historia. Sådant som skulle kunna ge platsen en unik karaktär förbises. Den upplevs som exkluderande snarare än inkluderande, som platser där människors minnen och identitet suddats ut. Den här risken finns även i Helsingborg.

– Oceanhamnen ska bli en stadsdel utöver det förväntade. Det är en plats som pulserar av historia, här nämns ofta konsulernas betydelsefulla verksamheter som präglat Helsingborg. Men vilka människor befann sig mer i hamnen, hur rörde de sig, vad jobbade det med och vilka minnen väcker platsen? Vi ska samla ihop dessa minnen och länka samman dem med den nya stadsdelen. Vi vill involvera helsingborgarna och få med deras historia i utvecklingen, säger Jessica Engvall, kommunikationsstrateg i H+ projektet i Helsingborgs stad.

Samarbete med Campus Helsingborg för att hitta nya arbetssätt

Att ta tillvara på människors erfarenheter och platsens historia för att utveckla den är kanske ingen ny tanke, men det saknas fungerande arbetssätt. Det handlar ofta mer om att spara fysiska lämningar än att ta tillvara på de mer abstrakta inslagen såsom berättelser och minnen. Därför har Helsingborg stad och Campus Helsingborg inlett ett samarbete som syftar till att utveckla ett nytt arbetssätt.

– Genom att våga prova något nytt kan vi genom samverkan ge platsen en egen unik identitet som knyter samman nutid, framtid och det förflutna. Med utvecklingen i Oceanhamnen finns det möjlighet att utveckla platser på ett nytt sätt, något som kan leda till nytänkande i Helsingborg. Målet med det här arbetet är att utveckla en ny arbetsmodell som bidrar till utvecklingen av hållbar stadsplanering. Med det hoppas vi också kunna inspirera andra kommuner och stadsutvecklingsprojekt, säger Elisabeth Högdahl, vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg.

Med historien som utgångspunkt för stadsförnyelse

Med andra ord finns det möjligheter att ta hjälp av hamnens historia och de händelser som ägt rum och koppla ihop dem med den nya stadsdelen. Det finns mycket som talar för att en plats som utvecklas i relation till de berättelser som redan finns på platsen också kan skapa en känsla av delaktighet och att helsingborgarna känner sig hemma på en ny plats.

Målet är att skapa ett nytt sätt att se på historiens betydelse vid stadsförnyelse, skapa en modell för en sådan utvecklingsprocess och på sikt även ge konkreta förslag för hur ett sådant område kan se ut. Med andra ord vill vi inte återskapa historien, utan se de historiska berättelserna som utgångspunkt för stadsförnyelse och skapa inspiration till både dess sociala och fysiska utveckling. Arbetet kommer att pågår under 2018.

Är du intresserad? Kontakta: Jessica Engvall, ledningsstrateg och kommunikationsstrateg för Helsingborgs stad, jessica.engvall@Helsingborg.se