H+projektet sporrar till testbädd för att utveckla nya hållbara system

H+ är ett av de mest spännande stadsförnyelseprojekten i Sverige. Fram till år 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas med fler bostäder, fler företag, fler mötesplatser men också nya hållbara innovationer. År 2035 bor 10 000 nya invånare i de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck.

I stadsförnyelseprojektet finns en mängd spännande utmaningar. Området ska ge plats för en blandad stad som ligger i närheten av både reningsverk, kraftvärmeverk och intensiv färjetrafik. Dessutom ska området vara en förebild för stadsutveckling inom kulturell, social och miljömässig hållbarhet.

Helsingborg stad inledde i ett tidigt stadium ett samarbete med de kommunala bolagen Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA och energibolaget Öresundskraft. Målet med det gemensamma EVAA-projektet var att skapa förslag på innovativa lösningar och system inom energi, vatten, avlopp och avfall för det nya området.

Vakuumtoaletter och matavfallskvarnar i de nya bostäderna och kontoren

Det tidiga samarbetet resulterade i ett helt nytt system, för att samla in mat- och toalettavfall samt att hantera avfallsvatten, som ska installeras i området. Först ut är den nya stadsdelen Oceanhamnen där det i en första etapp planeras för drygt 320 lägenheter och 30 000 kvadratmeter kontorslokaler. De nya bostäderna och kontorslokalerna kommer utrustas med vakuumtoaletter samt matavfallskvarnar i köket för att göra det möjligt att samla in toalett- och matavfall via två olika ledningar samt ytterligare en ledning för att hantera bad-, disk och tvättvatten.

För att ta hand om de tre olika flödena byggs en ny anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara flexibel och kunna utvecklas med nya teknik och anpassas för framtida krav. Intill den nya utvecklingsanläggningen planeras också för ett show-room och en testbädd.

Forskning och utveckling med hjälp av testbädd

Testbädden, som ska byggas samtidigt som utvecklingsanläggningen, ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för företag, forskare och offentliga aktörer. Den ska möjliggöra forskning och utveckling inom hela kedjan från att samla in och behandla avfallsflödena till kommunikation med brukarna. Målet med testbädden är att utveckla tekniker och tjänster som bidrar till att Oceanhamnen blir en hållbar stadsdel.

Testbädden kommer att kunna fungera som ett living lab då konceptet är en öppen plattform där tester kan genomföras kopplade till verkliga boendemiljöer och ge direkt koppling mellan brukares beteende, systemets funktion och avfallets och avloppsvattnets kvantitet, kvalitet och sammansättning. De tre flödena möjliggör separata tester på enskilda flöden eller i olika kombinationer. Närheten till det befintliga reningsverket med biologisk rening för avloppsvatten ger stora möjligheter till att kunna jämföra ny och traditionell teknik.

Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och att erbjuda utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation.

Testbädden ska minska vägen från idé till innovation och utveckling och bli en plattform för att skapa nya kommersiella tjänster och produkter för export.

Nya stadsdelen planeras vara klar 2018

Det planeras för inflyttning i Oceanhamnen år 2018. Då ska det nya systemet finnas på plats och testbädden vara i drift så att forskare, företag och andra intresserade kan testa och utveckla framtidens hållbara system. Med avstamp i testbädden planeras sedan utvecklingsanläggning och show-room.