Information från NSVA: RECO Lab och Tre rör ut

NSVA ansvarar för det innovativa och hållbara avloppssystemet som kommer användas i Oceanhamnen. Vid reningsverket utvecklar de även en ny testbädd, RECO Lab, där man ska utveckla nya tekniker och tjänster för att stärka hållbarheten i stadsdelen.

Så vad händer just nu?

  • Upphandlingen av leverantörer för processteg till RECO Lab är i sitt slutskede. Upphandlingen, som görs av NCC, rör beprövad teknik och skall säkerställa att RECO Lab når de höga miljömål som Helsingborgs stad vill nå med det nya avloppssystemet Tre rör ut.
  • Samtliga byggaktörer i Oceanhamnen etapp 1 har erbjudits installation av mätrustning för att övervaka det nya avloppssystemet Tre rör ut. Mätutrustningen tillhandahålls av NSVA och kommer att säkerställa driftsäkerhet, en ökad möjlighet att utvärdera miljövinsterna med det nya systemet samt öppna för en bättre och mer ekonomisk planering av framtida byggnation av källsorterande VA-system.
  • NSVA har erhållit investeringsstöd för läkemedelsrening i RECO Lab. Stödet uppgår till strax över 6 miljoner kronor och har erhållits från Naturvårdsverket. En av fördelarna med RECO Lab är en mer energieffektiv läkemedelsrening och NSVA utvärderar möjligheten att återvinna vatten med dricksvattenkvalitet från det renade gråvattnet.
  • NSVA lämnar under våren in en projektansökan till det regionala utvecklingsprogrammet LEADER. Inom projektet kommer fyra lokala lantbrukare att använda de gödningsprodukter som skall produceras vid RECO Lab (vilket är en av det nya systemets stora miljövinster). Representanter från LRF:s kommungrupp och lantbruksuniversitetet SLU Alnarp kommer att ingå i projektet.

Intresset från lantbruket för återvunna näringsämnen är mycket positivt! Med hjälp av RECO Lab och Tre rör ut kommer Oceanhamnen bli en av Sveriges mest hållbara stadsdelar, och visa vägen för framtida stadsutvecklingsprojekt.