Stopp i vakuumpumpens namn!

I januari är det dags att koppla upp Oceanhamnens vatten- och avfallssystem till RecoLab. Då sker överkopplingen till den behandlingsanläggning som NSVA har färdigställt just för området.

Redan nu vill vi göra dig uppmärksam på att det kommer att ske korta planerade stopp av vakuumsystemet i samband med omkopplingen. Planerade driftsstopp sker under dagtid efter att alla berörda fått exakt uppgift om dag och tid för omkopplingen.

Oplanerade stopp

Sedan vakuumsystemet startades i februari 2020 har vi haft fyra stycken oplanerade driftstopp. De oplanerade driftstoppen har samtliga uppstått när nybyggda fastigheter kopplats på ledningsnätet. Det har berott på läckage i de nya fastigheterna som vakuumpumpen inte klarade av att kompensera för. Sedan dess har NSVA, tillsammans med byggherrarna, tagit fram förbättrade rutiner för läcksökning i samband med att vi kopplar en ny fastighet på nätet.

Utöver det har det varit tre stopp i de nybyggda fastigheterna Hamlet 1 och 2 som vi, staden och NSVA, känner till. Dessa stopp har berott på en ledning som kommit loss, en tampong som har fastnat i en för liten ventil och papper som fastnat i en rörinstallation för tryckmätning. Vi har åtgärdat samtliga problem så att de inte ska kunna uppstå igen. Det har gjorts genom att installera större ventiler, använda samma rörmaterial i alla fastigheter och skapa bättre infästningar.

Planerade driftstopp

I november utförde vi ett planerat driftstopp i fastigheterna Ophelia och Ursula inför inflyttning i dessa fastigheter. Under korta perioder stängdes dessa av från vakuumnätet, så vi kunde söka efter eventuella läckor före inflyttningen. För att planerade stopp inte ska påverka alla fastigheter i området, och då speciellt de som redan är inflyttade, så är ledningsnätet i pumpstationen sektionerat. Det innebär att tester och besiktningar kan ske utan störning för boende i andra hus.

Åtgärder

I utvecklingen av systemet planerar vi, för att ytterligare öka driftssäkerheten, bland annat en justering av stadens vakuumpump och byte av ventiler i systemet. Byggherrarna har också justerat vattentrycket i alla fastigheter för att undvika buller från toaletter.

NSVA och Helsingborgs stad har båda ett stort intresse i att vakuumsystemet i Oceanhamnen ska bli ett långsiktigt driftsäkert system. Systemet finns i drift sedan tidigare i både Tyskland och Nederländerna och våra lösningar bygger på erfarenheter därifrån. Vi träffar även byggherrarna kontinuerligt för diskutera och utbyta erfarenheter av systemet.