Information från projektgruppen

Oceanhamnen är ett komplext stadsutvecklingsprojekt indelad i etapper. Det händer mycket redan idag, och den framtida utvecklingen kommer bli oerhört spännande att följa.

Vad händer nu?

Byggnationen av Oceanhamnen är indelad i etapper som avlöser varandra. Detaljplaner för varje etapp sammanställs och antas av Stadsbyggnadsnämnden löpande under arbetets gång. Just nu är etapp 1 i full gång, vilket innebär att bostäder och kontorsutrymmen byggs på Oceanpiren, en bro konstrueras mellan Helsingborg C och den nya stadsdelen, en kanal byggs på tvären igenom Oceanpiren, samt att den gamla torrdockan fylls igen och omvandlas till en park.

En byggarbetsplats i Oceanhamnen.

Så här ser det ut nu när etapp 1 är igång.

Detaljplan för etapp 2

Detaljplanen för den andra etappen i Oceanhamnen har nu antagits av Stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva beslutet. Ingen har heller överklagat beslutet inom besvärstiden. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Planområdet, mellan nya kanalen i etapp 1 och Mag405, kommer bebyggas med ett bostadskvarter som följer kanalen som ska separera Oceanpiren från fastlandet. Inom det intilliggande varvsområdet kommer en förskola byggas, liksom en idrottslokal och restaurangpaviljong.

Vad händer med den artificiella ön?

Den artificiella ön som ska upprättas mellan Oceanpiren och Oslopiren är fortfarande aktuell. Tanken var dock att den skulle skapas med hjälp av landmassor från bygget av Landborgsgaraget, som nu inte blir av. Därmed väntar vi med ön och det kommer förmodligen dröja några år innan den byggs.

Detta innebär dock egentligen ingen försening av öbygget. Byggnationen av Oceanhamnen är indelad i etapper, som avlöser varandra. Just nu pågår arbetet i etapp 1. Den artificiella ön tillhör egentligen etapp 4, men hade tidigarelagts för att kunna använda landmassorna från landborgen. När landborgen nu inte blir av, återgår ön till etapp 4.

Bild tagen ovanför hamnen, med en illustration av Oceanhamnen och en röd highlight runt etapp 2

Ön kommer koppla ihop Oslopiren med Oceanpiren. I det rödmarkerade området syns Oceanbassängen där havsbadet kommer byggas samt Oceanbadet, badanläggningen som eventuellt ska upprättas på land.