Hållbarhet

Bild på torg i Oceanhamnen

Helsingborgs stad har en tydlig ambition att vara ledande inom miljö och hållbarhet. Det finns alla förutsättningar för att skapa en hållbar stadsutveckling som bottnar sig i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.   

H+ projektet vill vara en förebild för hållbar stadsutveckling. Detta förverkligas genom projektets syften som bland annat handlar om att stärka Öresundsregionen genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön, skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser, samt att göra detta

RECO LAB – en testbädd för forskning och utveckling

För att ta hand om de tre olika flödena från det nya avloppssystemet byggs en ny anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara flexibel och kunna utvecklas med ny teknik och anpassas för framtida krav. Intill den nya utvecklingsanläggningen planeras också för ett show-room och en testbädd.

Reco lab ska vara i drift till våren 2021 men redan nu börjar byggnaden växa fram.

Testbädden, som ska byggas samtidigt som utvecklingsanläggningen, ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för företag, forskare och offentliga aktörer. Den ska möjliggöra forskning och utveckling inom hela kedjan från att samla in och behandla avfallsflödena till att kommunicera med brukarna. Målet med testbädden är att utveckla tekniker och tjänster som bidrar till att Oceanhamnen blir en hållbar stadsdel.

Öresundskraft – en energisystemarkitekt med fokus på hållbarhet

Helsingborgarnas eget energibolag, Öresundskraft, har en viktig roll i H+. Företaget är så kallad energisystemarkitekt i projektet. Dels ska Öresundskraft validera byggaktörernas förslag och se till att dessa leder till att målen för området uppnås. Öresundskraft ska också skapa arenor där olika kompetenser kan mötas, erfarenheter kan utbytas och där utbildning, dialog och samordning kan ske.

Det finns stora ambitioner för H+. Exempelvis hoppas man kunna använda elbilar som lagringsplatser för solenergi. Tanken är att det också ska gå att överföra el mellan olika byggnader, till exempel mellan bostäder och kontor som ju befolkas vid olika tider på dygnet. Öresundskraft vill också utnyttja data från sensorer för att fintrimma och optimera energianvändningen över dygnets alla timmar – och för att utnyttja fastighetskroppar som värmelager. En annan förhoppning är att ha smarta, självläkande elnät som förkortar avbrottstiderna och som stöder lokal elproduktion.