Miljö

Helsingborgs stad har en tydlig ambition att vara ledande inom miljö och hållbarhet. Det finns alla förutsättningar för att skapa en hållbar stadsutveckling som bottnar sig i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.   

H+ projektet vill vara en förebild för hållbar stadsutveckling. Detta förverkligas genom projektets syften som bland annat handlar om att stärka Öresundsregionen genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön, skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser, samt att göra detta genom att förtäta redan existerande industrimark.

För att kunna uppnå de tydliga ambitionerna inleddes ett arbete som resulterade i en Miljöprofil för H+. Ambitionen är att miljöprofilen ska kunna användas under lång tid. Den ska fånga dagens och morgondagens utmaningar utifrån den kunskap vi har idag. Miljöprofilen  ska vara synlig och lätt att relatera till. Den långsiktiga tanken är att även de som bor och verkar i de olika stadsdelarna i H+ området på ett naturligt sätt ska kunna förstå och bidra till att Miljöprofil H+ utvecklas och förstärks. Med andra ord ska den vara en självklar del i varje delprojekt och utbyggnadsetapp i området.

Miljöprofil H+ ska fungera som ett ramverk och ett gemensamt stöd för alla inblandade aktörer i stadsförnyelseprocessen så att planering, byggande och förvaltning av de nya stadsdelarna leder till en stark och trovärdig miljöprofilering.

Utifrån Miljöprofil H+ inledde Helsingborgs stad ett samarbete med Öresundskraft (kommunalt energibolag), NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) samt NSVA (Nordvästra Vatten och avlopp). Syftet med samarbetet är att analysera existerande system och ge förslag på framtida system och lösningar inom energi, avfall, vatten och avlopp.

Samarbetet ledde fram till ett beslut om att införa ett nytt och unikt avloppssystem som ska vara bekvämt, enkelt och smidigt att använda. Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Med andra ord kommer systemet att bidra till Helsingborgs stads miljömål för H+ området men också till det klimat- och miljöarbete som bedrivs på nationell nivå.

För att samla in matavfall installerar vi matavfallskvarnar i köket och vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning.

Fördelar med matavfallskvarnar

 • Bekvämt, enkelt och smidigt för de som bor i området.
 • Renare och trevligare miljörum för insamling och sortering av övrigt avfall.
 • Jordbruket får en renare gödselprodukt utan skräp som inte hör hemma i matavfallet.
 • Större mängder insamlat matavfall rötas till biogas och rötresten blir biogödsel på åkermark.
 • Minska behov av tunga transporter i området.
 • Minska förlusterna i hanteringskedjan och därmed öka biogas- och biogödselproduktionen.

Fördelar med vakuumtoaletter

 • Få en energieffektivare hantering vid reningsverket tack vare minskade vattenmängder. Med ny behandlingsteknik minskar utsläppen av växthusgaser på reningsverket.
 • Ökad biogasproduktion eftersom rötning kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket.
 • En renare råvara, alltså rötslam, jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam som blandas med allt övrigt avloppsvatten från hela samhället. Detta skapar förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket. Det bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål.
 • Goda erfarenheter av vakuumsystem i hushåll finns i Europa, framför allt i Tyskland och Nederländerna.

Fördelar med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten

 • Genom att sortera bad-, dusch och tvättvatten  i separat ledning kan vi utnyttja resurserna i toalettvattnet på ett effektivare sätt.
 • Värmen i den varmare avloppsströmmen är lättare att återanvända genom värmeväxling, som kan ske direkt i fastighet eller vid reningsverket.

Utveckling av reningsverket

För att ta hand om de tre olika flödena byggs en ny anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara flexibel och kunna utvecklas med nya teknik och anpassas för framtida krav. Intill den nya utvecklingsanläggningen planeras också för ett show-room och en testbädd.

RECO LAB – en testbädd för forskning och utveckling

Testbädden, som ska byggas samtidigt som utvecklingsanläggningen, ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för företag, forskare och offentliga aktörer. Den ska möjliggöra forskning och utveckling inom hela kedjan från att samla in och behandla avfallsflödena till att kommunicera med brukarna. Målet med testbädden är att utveckla tekniker och tjänster som bidrar till att Oceanhamnen blir en hållbar stadsdel.

Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och att erbjuda utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation