Hållbarhet

Hållbarhet

Helsingborgs stad har en tydlig ambition att vara ledande inom miljö och hållbarhet. Det finns alla förutsättningar för att skapa en hållbar stadsutveckling som bottnar sig i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.   

H+ projektet vill vara en förebild för hållbar stadsutveckling. Detta förverkligas genom projektets syften som bland annat handlar om att stärka Öresundsregionen genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön, skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser, samt att göra detta genom att förtäta redan existerande industrimark.

Miljöprofil H+

För att kunna uppnå de tydliga ambitionerna inleddes ett arbete som resulterade i en Miljöprofil för H+. Ambitionen är att miljöprofilen ska kunna användas under lång tid. Den ska fånga dagens och morgondagens utmaningar utifrån den kunskap vi har idag. Miljöprofilen  ska vara synlig och lätt att relatera till. Den långsiktiga tanken är att även de som bor och verkar i de olika stadsdelarna i H+ området på ett naturligt sätt ska kunna förstå och bidra till att Miljöprofil H+ utvecklas och förstärks. Med andra ord ska den vara en självklar del i varje delprojekt och utbyggnadsetapp i området.

Miljöprofil H+ ska fungera som ett ramverk och ett gemensamt stöd för alla inblandade aktörer i stadsförnyelseprocessen så att planering, byggande och förvaltning av de nya stadsdelarna leder till en stark och trovärdig miljöprofilering.

Utifrån Miljöprofil H+ inledde Helsingborgs stad ett samarbete med Öresundskraft (kommunalt energibolag), NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) samt NSVA (Nordvästra Vatten och avlopp). Syftet med samarbetet är att analysera existerande system och ge förslag på framtida system och lösningar inom energi, avfall, vatten och avlopp.

Samarbetet ledde fram till ett beslut om att införa ett nytt och unikt avloppssystem som ska vara bekvämt, enkelt och smidigt att använda. Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Med andra ord kommer systemet – som döpts till Tre rör ut – att bidra till Helsingborgs stads miljömål för H+ området men också till det klimat- och miljöarbete som bedrivs på nationell nivå.

RECO LAB – en testbädd för forskning och utveckling

För att ta hand om de tre olika flödena från det nya avloppssystemet byggs en ny anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara flexibel och kunna utvecklas med ny teknik och anpassas för framtida krav. Intill den nya utvecklingsanläggningen planeras också för ett show-room och en testbädd.

Reco lab ska vara i drift till våren 2021 men redan nu börjar byggnaden växa fram.

Testbädden, som ska byggas samtidigt som utvecklingsanläggningen, ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för företag, forskare och offentliga aktörer. Den ska möjliggöra forskning och utveckling inom hela kedjan från att samla in och behandla avfallsflödena till att kommunicera med brukarna. Målet med testbädden är att utveckla tekniker och tjänster som bidrar till att Oceanhamnen blir en hållbar stadsdel.

Öresundskraft – en energisystemarkitekt med fokus på hållbarhet

Helsingborgarnas eget energibolag, Öresundskraft, har en viktig roll i H+. Företaget är så kallad energisystemarkitekt i projektet. Dels ska Öresundskraft validera byggaktörernas förslag och se till att dessa leder till att målen för området uppnås. Öresundskraft ska också skapa arenor där olika kompetenser kan mötas, erfarenheter kan utbytas och där utbildning, dialog och samordning kan ske.

Det finns stora ambitioner för H+. Exempelvis hoppas man kunna använda elbilar som lagringsplatser för solenergi. Tanken är att det också ska gå att överföra el mellan olika byggnader, till exempel mellan bostäder och kontor som ju befolkas vid olika tider på dygnet. Öresundskraft vill också utnyttja data från sensorer för att fintrimma och optimera energianvändningen över dygnets alla timmar – och för att utnyttja fastighetskroppar som värmelager. En annan förhoppning är att ha smarta, självläkande elnät som förkortar avbrottstiderna och som stöder lokal elproduktion.