Överbyggt reningsverk möjliggör stadsutveckling i Oceanhamnen

Illustration över Öresundsverket, med grönytor på taken och havsutsikt.

Den nya stadsdelen Oceanhamnen ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framför allt med tanke på lukt, har delar av Öresundsverket byggts över. På så sätt har vi integrerat samhällsviktig verksamhet med modern stadsutveckling.

Planeringen för hur Öresundsverket skulle byggas över pågick under en lång tid. Överbyggnaden skulle både vara rimlig kostnadsmässigt och passa in utseendemässigt i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

Vi är mycket nöjda och glada över att vi var färdiga i tid tills de boende började flytta in i början av mars. Vi har gjort, och fått godkända, de åtgärder som behövs för att människor ska kunna bo i närheten av ett reningsverk, säger Jenny Juliusson, projektledare vid NSVA.

Detta har NSVA gjort

  • Rivit den gamla slamhanteringsbyggnaden och ersatt med en ny.
  • Byggt en ventilationskanal som leder till Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten.
  • Byggt in försedimenteringen som tidigare var öppna bassänger.
  • I blåsmaskinbyggnaden uppstår mycket lukt som nu istället leds upp i skorstenen.
  • Byggt in slamförtjockare-hanteringen som tidigare var öppna bassänger.

Ett års byggande återstår

Samverkansentreprenaden fortsätter mellan NSVA och NCC på Öresundsverket i cirka ett år till innan allt är klart. Just nu byggs Reco Lab (Recovery laboratory), en byggnad i tre delar som ska innehålla:

  • Showroom; mötesplats, utställning, workshop
  • Utvecklingsanläggning; biogasproduktion, läkemedelsrening och återvinning av näring samt värme från fastigheterna på Oceanhamnen
  • Testbädd; företag och universitet testar ny teknik

I april 2021 beräknas invigning ske av Reco Lab.

Pionjär med nytt avloppssystem

Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem har Oceanhamnen att byggts med tre separata avloppsledningar – en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn). Det kommer även att installeras vakuumtoaletter, dels för att få en effektivare hantering av toalettavfall och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Utvecklingsanläggning och testbädd

De tre flödena från det nya avloppssystemet kommer att behandlas i en ny utvecklingsanläggning som byggs bredvid de befintliga rötkamrarna på Öresundsverket. Genom att ta hand om toalett- och matavfall separat väntas biogasproduktionen fördubblas jämfört med traditionellt system. Bad-, disk- och tvättvatten är ett ”renare” vatten varför reningen av detta blir mindre resurskrävande och därmed mer energieffektiv.

Utvecklingsanläggningen, testbädd och showroom är de tre delarna som ingår i det Vinnovafinansierade projektet RECO LAB. Här ska det bedrivas utveckling och forskning för att se vilket sätt som är det optimala för att ta tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och matavfallet.