Spännande satsning på mobilitetshus i Oceanhamnen

Oceanhamnen har, precis som alla stadsdelar, ett behov av parkeringsplatser. Men i en snabbt föränderlig värld där hållbar utveckling står i fokus håller ett traditionellt parkeringshus helt enkelt inte måttet. I Oceanhamnen vill vi testa konceptet mobilitetshus.

Visionsbild: Fojab Arkitekter

Den 27 maj skrev staden på ett markanvisningsavtal med HUB Park – ett nybildat fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till hållbar mobilitetsanläggning. HUB Parks ambition är att skapa en naturlig mötesplats för invånarna i området, som kan användas till mer än bara parkering. Bland annat så ingår stadens projekt Resursens hus, som bygger på cirkulär ekonomi, delningstjänster och återbruk, i planerna.

Avtalet med HUB Park innebär att staden förbinder sig att inte sälja eller anvisa marken till någon annan aktör fram till och med den 1 juni 2021 eller tills den dag då en marköverlåtelse har skrivits på.

En del av den tredje etappen i Oceanhamnen

Marken ingår i etapp 3 i Oceanhamnen. Den här etappen har inte någon godkänd detaljplan ännu, utan existerar i form av ett planuppdrag. Ett planuppdrag kan ses som en slags avsiktsförklaring från staden, där man redogör för hur man vill utveckla området medan detaljplanen arbetas fram.

Etapp 3 blir en innehållsrik del i utvecklingen av Oceanhamnen. I den här etappen ingår, förutom mobilitetshuset, det efterlängtade aktivitets- och familjebadhuset som ska byggas i området, en ny park, bostäder och utomhusbadet i Oceanbassängen.

Även Magasin 405 ingår i etapp 3. Det gamla magasinet lever kvar från tiden då Oceanhamnen var ett aktivt hamnområde och ska utvecklas för att kunna erbjuda centrumverksamhet och kreativa mötesplatser. På detta vis kan den historiska byggnaden bevaras och leva kvar, samtidigt som den öppnas upp för allmänheten.