Resursens hus

I Oceanhamnen finns unika möjligheter att ta tillvara på avfall på nya, hållbara sätt. Resursens hus blir en innovativ satsning som gör just detta, i form av en hub för hållbar avfallshantering och återbruk.

Idén med Resursens hus är i grunden enkel. Samla hanteringen av rest-resurser, utlämningar från e-handel, matkassar och olika mobilitetslösningar på kvartersnivå. Skapa en gemensam plats för allt detta, som skapar social samvaro i kvarteret. Och utveckla konceptet tillsammans med de boende. Resultatet blir ökad livskvalitet och mer effektiva transporter.

Resursens hus blir en samlingsplats där människor hämtar paket, lämnar in avfall till återvinning eller återbruk, och mycket mer. Ambitionen är att stötta en mer cirkulär ekonomi, minska avfall och skapa en känsla av social gemenskap.

Avfallstrappan

För att kunna skapa ett Resursens hus är det viktigt att komma till insikt om att avfall är en resurs. Avfallstrappan är vår guide i hur man bäst kan tänka. Att minimera avfall är alltid det viktigaste. Därefter är återbruk och återanvändning det som står högt upp i trappan, följda av materialåtervinning och slutligen energiutvinning.

Avfallshanteringen i Oceanhamnen

En god förutsättning för Resursens hus är att alla hushåll i Oceanhamnen är kopplade till det källsorterande avloppssystemet tre rör ut, vilket bland annat innebär att matavfallet tas tillvara i ett separat rör och blir till biogas och biogödsel.

De andra avfallskategorierna sorteras utomhus vid uppsamlingsplatser i nedgrävda större behållare, vilket medför färre tömningar och mindre trafik i området och därmed ökad säkerhet.