Syfte med projektet

Syftet med stadsförnyelseprojektet är att förtäta och utveckla södra och centrala Helsingborg till att bli socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Med social hållbarhet menas en bättre social, kulturell och fysisk miljö för människor i södra Helsingborg. Att skapa tillgänglighet och närhet till sundet, centrum och de omkringliggande stadsdelarna. Det finns också förutsättningar för att utveckla gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik.

Med miljömässig hållbarhet kan Helsingborg växa och förtätas genom återanvändning av före detta industrimark. Stadsutvecklingen i stationsnära läge bidrar kraftigt till hållbart resande.

Med ekonomisk hållbarhet ska det bli möjligt för centrala Helsingborg att växa, vilket förstärker stadens roll som navet i norra Öresundsregionen. I de nya stadsdelarna kommer det att skapas förutsättningar för attraktiva boendemiljöer och mötesplatser som lockar till sig verksamheter och skapar tillväxt.