Tre rör ut

Med avstamp i Miljöprofil H+ planerar Helsingborgs stad att införa ett nytt och unikt avloppssystem i Oceanhamnen som har många fördelar. Nu när den första etappen i Oceanhamnen byggs så ansluter byggaktörerna de nya byggnaderna till det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfall.

– Byggföretagen som bygger i Oceanhamnens första etapp är pionjärer med att ansluta till det nya avloppssystemet. Ambitionen är att systemet ska bli så smart och effektivt att det kan bli en internationell exportframgång, säger Marinette Hagman, forskning- och utvecklingsansvarig på NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp).

Utifrån ett flertal förstudier och erfarenheter från internationella studiebesök tillsammans med rådande förutsättningar har staden beslutat att införa det nya systemet. Det finns flera fördelar, både för de boende och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Studier visar att denna typ av system minskar utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system. Resurserna i de olika avfallen kan utnyttjas på ett effektivare sätt. På längre sikt är ambitionen att systemet även ska bli billigare än dagens.

– Vi har sorterat matavfall under tio års tid och det har blivit en självklarhet för helsingborgarna. Eftersom Helsingborg var bland de första i landet att införa sortering av matavfall är det naturligt att vi nu tar nästa steg för att utveckla insamlingen. Samtidigt som vi gör det ännu enklare för brukaren säkerställer vi ett kretslopp av växtnäring och produktion av biogas, säger Angelika Blom, avfallsstrateg på NSR.

Bekvämt, enkelt och smidigt. Fördelarna ska vara som ett rinnande vatten i systemet och fungera lika smidigt för användarna i byggnaderna som för användarna av den nya råvaran. Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet, som råvara, för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Med andra ord kommer systemet att bidra till Helsingborgs stads miljömål för H+ området men också till det klimat- och miljöarbete som bedrivs på nationell nivå.

För att samla in matavfall installerar vi matavfallskvarnar i köket och vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning.

Fördelarna med matavfallskvarnar:

 • Bekvämt, enkelt och smidigt för de som bor i området.
 • Renare och trevligare miljörum för insamling och sortering av övrigt avfall.
 • Jordbruket får en renare gödselprodukt utan skräp som inte hör hemma i matavfallet.
 • Större mängder matavfall samlas in och rötas till biogas. Rötresten blir biogödsel på åkermark.
 • Minska behov av tunga transporter i området.
 • Minska förlusterna i hanteringskedjan och därmed öka biogas- och biogödselproduktionen.

Fördelarna med vakuumtoaletter:

 • Energieffektivare hantering vid reningsverket tack vare minskade vattenmängder. Med ny behandlingsteknik minskar utsläppen av växthusgaser på reningsverket.
 • Ökad biogasproduktion eftersom rötning kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket.
 • Minskad vattenförbrukning för boende.
 • En renare råvara, alltså rötslam, jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam som blandas med allt övrigt avloppsvatten från hela samhället. Detta skapar förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket. Det bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål.
 • Goda erfarenheter av vakuumsystem i hushåll finns framför allt i Tyskland och Nederländerna.

Fördelarna med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten:

 • Genom att sortera bad-, dusch och tvättvatten i separat ledning kan vi utnyttja resurserna i toalettvattnet på ett effektivare sätt.
 • Värmen i den varmare avloppsströmmen är lättare att återanvända genom värmeväxling, som kan ske direkt i fastighet eller vid reningsverket.