Gåsebäck

Gåsebäck? Det är väl där man byter däck? Så kan det låta när vi frågar invånare vad de vet om platsen. Till 2035 ska Gåsebäck förvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och grönområden. Vägen framåt är snårig och komplicerad, inte minst för att staden bara äger en bråkdel av marken i området, men ambitionen är tydlig: Gåsebäck ska förgrönas och förskönas så att det blir en plats där människor vill och kan röra sig på dygnets alla timmar.

Gåsebäck har länge fungerat som en testbädd där invånare har stor möjlighet att vara med och påverka vad som händer i området. Platsen präglas av samskapande och utvecklingen har skett organiskt. Den gamla brandstationen har en central funktion som ett kreativt hus. Där finns också Vagnhall 16, en food court som öppnades 2022. Intill ligger NIWA ett innovativt bostadshus som byggts med moduler och med hjälp av ett tillfälligt bygglov. De första hyresgästerna flyttade in årsskiftet 2022–2023.

Visionen är att Gåsebäck växer utifrån de som verkar och bor där

Vi vill att kreativa företag och föreningar får möjlighet att blomstra här och att kulturen ska spela en stor roll i utvecklingen. Professionella aktörer, barn och unga, kulturutbildningar, eldsjälar och boende ska få plats att mötas och växa tillsammans. Det är viktigt att ta vara på verksamma och företagares kunskap, lust och kompetens. Det finns drivna och engagerade människor, företag och föreningar som gärna vill vara med och skapa ett levande Gåsebäck.

Det är viktigt att bevara stadsdelens unika karaktär och själ som utgörs av kulturmiljöer med industrikaraktär, och samtidigt ta vara på alla kreativa själar som är verksamma här. Målet är att skapa en plats där man kan få testa och utvecklas.

För att få fler att trivas här behöver vi mer belysning, mötesplatser och grönska samt skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik. Då kommer fler hit och vi får underlag till livsmedelsbutik, förskola, skola, fritidsgård, äldreomsorg och bibliotek.

I tre år har arkitektstudenter från Lunds tekniska högskola arbetat tillsammans med staden kring stadsomvandling och Gåsebäck. Studenterna går sitt fjärde respektive femte år och många av dem har en bred internationell bakgrund. Det är ett mycket givande samarbete för båda parter som gett nya infallsvinklar och synsätt om vad Gåsebäck kan bli. Staden har fått ta del av unga internationella studenters referenser och idéer kring stadsbyggnad. Studenterna har fått en inblick i konkreta frågeställningar och utmaningar inom stadsplanering.

Se utställning om platsens identitet, sociala liv, natur och mobilitet

Staden har samlat förslag som kommit in och valt ut delar utifrån olika teman till en utställning. Utställningen visades på stadsbiblioteket i september och nu visas i receptionen på stadsbyggnadsförvaltningen. Tema är platsens identitet, socialt liv, natur och mobilitet. Välkommen att ta del av och inspireras av förslagen på utställningen.

Plats: Stadsbyggnadsförvaltningens reception.

Tid: Under hösten till och med 23 november.

Ett unikt sätt att utveckla en plats

Det är unikt att jobba med att utveckla ett område ”bottom-up”, med idéer från boende och verksamma.

Alla människor har en kreativ kraft. Kreativiteten drivs av starka krafter och känslor inom oss. Det kan vara ilska, frustration och sorg, men även glädje och lust. Kreativiteten är en metod och ett verktyg för att kunna lösa problem. Kreativiteten ger oss kraft att skapa förändring.

Alla människor har också ett behov att uttrycka sig och bär på tankar och idéer som bara väntar på att få komma ut. Formen, förmågan och möjligheterna att uttrycka sig varierar. Någon dansar, musicerar och skriver dikter en annan skapar sånger. Att uttrycka sig kan också handla om att bara göra sig synlig, ett slags identitetsmarkering. En del som uttrycker sig vill vara anonyma eller skapa ett alias, vi är olika i våra uttryckssätt.

Alla människor förhåller sig också till platser och rum. Platserna väcker våra känslor och sinnen. Vi kan känna trygghet, rädsla eller glädje.

Stadsomvandlingsmetoden bygger på dessa egenskaper hos människor samt en tro på en kapacitet hos den enskilde medborgaren. På Gåsebäck planerar och utvecklar vi med små medel, punktinsatser och i medskapande. Vi väcker nyfikenhet.

Metoden är komplex och ibland svår att överblicka, men målet är tydligt; Gåsebäck ska etappvis gå från industriområde till en blandad stad med en tydlig unik karaktär.

Vill du veta mer?

Om du har synpunkter på arbetet med Gåsebäck eller om du vill vara med och arbeta med utvecklingen av området kan du vända dig till projektledare Helena Taps, helena.taps@helsingborg.se telefon 042-10 61 86.