Gång- och cykelbro till Helsingborg C

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Bron kommer invigas under 2021 och ska heta Varvsbron.

Bron är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum och den ska stå helt klar och öppna i början av hösten 2021. Sedan våren 2020 finns en provisorisk gångbro som gör det möjligt för dem som flyttat in att gå mellan Helsingborg C och piren.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord kan bron bli en given del av det nya promenadstråket till och i den nya stadsdelen.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Då blir bron klar

Varvsbron ska stå helt klar och öppna i början av hösten 2021. Den skulle varit klar under sommaren 2021 men på grund av förseningar med leveranser och övriga pandemieffekter har den blivit ytterligare försenad. Under tiden försöker vi i alla led i arbetet att hitta förenklingar och effektiviseringar för att underlätta för dem som flyttar in i området.

Provisorisk gångbro

Just nu finns en provisorisk gångbro, med trappor i båda ändarna, som kopplar samman Helsingborg C med piren. Bron gör det möjligt för boende att ta sig till och från piren till fots.

Gångbanan mellan piren och Helsingborg C är markerad med byggstaket, som även skyddar de gående från trafiken längs med det angränsande uppmarschområdet.

Kartan härunder visar gångbanans utformning, markerat i rött. Den gula linjen visar hur cyklister kan ta sig mellan Helsingborg C och piren.

Det finns en öppen cykelparkering med tak uppe på parkeringsdäcket, för de som hellre lämnar cykeln där och använder den provisoriska bron och gångbanan.

Gångbron sedd från marknivå.